Диагностични и терапевтични процедури на хепатобилиарната система и панкреаса.

Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ). Методиката е въведена през седемдесетте години на миналия век. Тя се прилага в нашата клиника от 1995г , като към момента годишно се провеждат средно между 850 и 900 диагностични и терапвтични процедури. Това нарежда клиниката в челните места на Европейската асоциация по гастроинтестинална ендоскопия, която счита всеки център с този брой процедури за високообемен и с консултативен статут. Голямото признание за нашата клиниката бяха двете Международни ендоскопски училища(Bulendo 2008 и Bulendo 2013) проведени под егидата на Европейската асоцияция по гастроинтестинална ендоскопия с участието на европеиския ендоскопски елит. В днешно време ЕРХПГ е световно утвърден, златен стандарт при лечение на холедохолитиазата (мигрирали конкременти в главния чернодробен канал( д. Холедохус) при пациенти с жлъчно каменна болест и новообразувани конкременти в чернодробния канал при пациенти с отстранен жл. Мехур). Мигриралите в чернодробния канал (д. Холедохус) конкременти се улавят с т.нар Кошница на Дормия, и се екстрахират. При по-големи конкременти може да се извърши механична литотрипсия, като конкремента се разтрошава със специално утройство- механичен литотриптер и конкремента се изважда фрагментиран. Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ) е метод на избор при палиативно лечение на злокачествени заболявания на хепато-билиарната система и панкреаса. В тези случаи на пациентите се поставят стентове, които имат за цел да подобрят общото състояние, като тази методика може да служи като „мост” към бъдеща оперативна интервенция или да остане трайно решение в зависимост от разпространенито на заболяването. Съвременното възприето терапвтично поведение в световен мащаб е ендоскопското поставяне на стент за стабилизиране на общото състояние, допълнително стдиране с образни методики КТ и МРТ и оперативно лечение на втори етап при общо състояние най-близко до нормалното физиологично. ЕРХПГ се използва за диагностика и терапия на доброкачествени стенози на жлъчните пътища и панкретичния канал, при различни заболявания предизвикващи стенози, като хроничен панкреатит, първичен склерозиращ холангит, стенози на анастомозите след оперативни интрвенции и др. Повече за отделните манипулации може да прочетете в секция информация за пациента.

Диагностични и терапевтични процедури на горен гастроинтестинлен тракт.

В Лабораторията по интервенционална гастроентерология се извършват средно около 1500 горни ендоскопии годишно. Всички диагностични и терапевтични изледвания на горния гастроинтестинален тракт се извършват с апаратура на Olympus Exera II, която е HD (high definition) и позволява по-добра резолюция и детекция на патологични промени на лигавицата на гастроинтестинлния тракт. Oсвен ендоскопската апаратура, която е изцяло предоствена от Olympus, клиниката разполага с последно поколение кула на фирмата ERBE за ендоскопска мукозна резекция и субмукозна дисекция на патологични лезии, съчетано с аргон-плазмена коагулация. При диагнстичните и терапевтични процедури клиниката използва само висококачествени ендоскопски консумативи на фирмите Olympus, Boston Scientific, Cook Medical, Endoflex, MTW, Мedy- А.) Диагностична ендоскопия с висока резолюция. Всички диагностични и терапевтични изледвания на горния гастроинтестинален тракт се извършват с апаратура на Olympus, която е HD (high definition) и позволява по-добра резолюция и детекция на патологични промени на лигавицата на гастроинтестинлния тракт. Диагностичната ендоскопия се допълва от хромоендоскопията ( oцветяване на суспектни зони с различни рзтвори) , Narow band imaging(NBI)- методика за по-добра визуализация на капилярното кръвообращение на патологичната зона и ехо- ендоскопията , която има много добра чувствителнст за разграничаване на отделните слоеве на стената на гастроинтестиналния тракт и за стадиране на локалната експанзия на патологичния процес инфилтрацията на съседни структури и наличие на патологично увеличени лимфни възли. От всички зони със съмнение за патологично променена лигавица се взимат насочени биопсий, които се изпращат за хистологична Б.) Терапевтична горна ендоскопия. Тя включва отстраняване на полипи, чрез различни ендоскопски техники (мукозна резекция, субмукона дисекция), поставяне на саморазширяващи се протзи при злокачствени стенози на хранопровода и дуоденума или при доброкчествени стенози вследствие оперативни интервенции, балонна дилатация на стенотични участъци при ахалазия, ендоскопска хемостаза с ендоклипси и инжектиране на адреналин при кървене от горен ГИТ, ендоскопско връзково лигирне при варици на хранопровода. Поствяне на гатростоми при пациенти с мозъчни травми, при които е нарушен гълтатлния рефлекс и при пациенти със злокачествени заболявания на устната кухина и хранопровода с цел подобряване на общото състояние. Повече за отделните манипулации може да прочетете в секция информация

Диагностични и терапевтични процедури на долен гастроинтестинален тракт.

В клиниката се извършват средно между 2300-2500 диагностични и терапевтични манипулации годишно. Манипулациите се извършват с описаните по-горе HD (high definition) ендоскопи на Olimpus, които дават по-добър образ на чревната лигавица, имат по –добра резолюция, а оттам се намалява риска за пропускане на патологични А.) Диагностична долна ендоскопия( Видеоколоноскопия). В същността си е същата като гореописаната ендоскопия на горен ГИТ. Позволява детекция на всички абнормални анатомични особеностти и патологични промени на чревната лигавица. Допълнителни диагностичи методи са хромоендоскопията, Narow Band imaging (NBI) и Б.) Терапевтична долна еноскопия. Тя е логичното продължене на терапевтичната ендоскопия. При случайно открит полип на дебелото чрво при рутинна диагностична ендокопия, последният се отстранява чрез съответните техники (ендоскопска мукозна резкция или субмукозна дисекция). Така отстранният полип се изпраща за хистологично изследване на базата, на което се определя дата за повторна колоноскопия. Всички полипи намерени по-време на колоноскопията се отстраняват. Дргуги приложения на терапвтичната ендоскопия са хемостаза при кървене от долен гастроинтстинален тракт, поставяне на стентове за възстановяване на пасажа при онкоболни, които не са подходящи за оперативно лечение и др. Повече за отделните манипулации може да прочетете в секция информация за пациента. Злокачествени заболявания на горен и долен гастроинтестинален тракт(ГИТ). При палиативното лечение на тези заболявания (когато пациентите са преценени като иноперабилни) се поставят стентове за възстновяване на пасажа на ГИТ. Могат да се поставят стентове, които се наричат саморазвширяващи се протези, както на горния така и на долния гастроинтстинален тракт. Най-често се поставят саморазширяващи се протези при злокачествени заболявания на хранопровода и по-рядко при стенози на дуоденума и дебелото черво поради факта, че тези пациенти по-често се насочват за оперативно лечение. Стентовете се поставят под ренгенов контрол и чре пряк ендоскопски контрол. Повече за отделните манипулации може да прочетете в секция 3.4) Инвазивни изследвания под ултразвуков контрол и чернодробни биопсии. Диагностичнте и терапевтични манипулации под ултразвуков контрол се извършват с последно поколение ултразвуков томограф alpha 10 на фирмата Aloka. В клиниката се извършват средно около 300 процедури годишно като те включват широк набор от интервенции като радиофреквентна термоаблация на метастатични чернодробни лезии, аспирационна биопсия от течни колекции и изпращане на материал за микробиологично изслдване, насочени Tru-cut биопсии и взимане на материал за хистологично изледване от недоуточнени лезии на различни паренхмни органи, пооставяне на перкутнни дренажи и дрениране на различни течни колекции, поставяне на перкутанен дренаж на жлъчните пътища за отвеждане на жлъчката, при невъзможност за ендоскопско поставяне на стент и др. Практикува се и наскоро въведената в гастроентерологията Rendes Voux методика, която е съчетание от перкутанната ултразвукова итервенция и ендоскопската ретроградна холангиопанкреато графия( ЕРХПГ). Повече за отделните манипулации може да прочетете в секция информация за пациента.

Свържете се с нас

Контакт

  • от 08:00 до 14:00
  • София 1000, ул. “Св. Георги Софийски” No:3, етаж 14
  • (359) 02-922-6000;
  • (359) 02-922-6313
  • office @ gastro-vma.bg

Адрес

http://wptiger.com/premium-wordpress-themes/